🔺داوران بازی تیراختور و سپیدرود مشخص شدند. 🔺د ...

🔺داوران بازی تیراختور و سپیدرود مشخص شدند. 🔺د ...
tiracturclub|تیراختور

🔺داوران بازی تیراختور و سپیدرود مشخص شدند.

🔺داور اول: رضا عادل
🔺کمک داور ها: محمدرضا ابوالفضلی و حمیدرضا کنعانی
🔺داور چهارم: علی میرغفاری
🔺ناظربازی : محمود رفیعی

🆔 🚜
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 16

🔺داوران بازی تیراختور و سپیدرود مشخص شدند. 🔺داور اول: رضا عادل 🔺کمک داور ها: محمدرضا ابوالفضلی و حمیدرضا کنعانی 🔺داور چهارم: علی میرغفاری 🔺ناظربازی : محمود رفیعی 🆔 🚜