🔺مدیر دفتر منطقه‌ای ستاد احیا دریاچه ارومیه: ...

🔺مدیر دفتر منطقه‌ای ستاد احیا دریاچه ارومیه:  ...
tiracturclub|تیراختور

🔺مدیر دفتر منطقه‌ای ستاد احیا دریاچه ارومیه:

🔺با خشک شدن دریاچه ارومیه 14میلیون نفر به انواع سرطان‌های پوستی یا ریوی و تنفسی در منطقه مبتلا خواهند شد.

🆔 🚜
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 14

🔺مدیر دفتر منطقه‌ای ستاد احیا دریاچه ارومیه: 🔺با خشک شدن دریاچه ارومیه 14میلیون نفر به انواع سرطان‌های پوستی یا ریوی و تنفسی در منطقه مبتلا خواهند شد. 🆔 🚜