🔺حضور هواداران دوخسان(نود) اورمیه با پرچم های ...

🔺حضور هواداران دوخسان(نود) اورمیه با پرچم های ...
tiracturclub|تیراختور

🔺حضور هواداران دوخسان(نود) اورمیه با پرچم های تیراختور در استادیوم

🔺آنچه برای آزربایجان موفقیت به ارمغان می آورد این اتحاد است، اتحادی که با هیچ حیله و دسیسه ای گسستنی نیست
🔺بازی دوخسان اورمیه و شهرداری ماهشهر با تساوی یک بر یک به اتمام رسید

🆔 🚜
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 18

🔺حضور هواداران دوخسان(نود) اورمیه با پرچم های تیراختور در استادیوم 🔺آنچه برای آزربایجان موفقیت به ارمغان می آورد این اتحاد است، اتحادی که با هیچ حیله و دسیسه ای گسستنی نیست 🔺بازی دوخسان اورمیه و شهرداری ماهشهر با تساوی یک بر یک به اتمام رسید 🆔 🚜